W tym przedziale czasu firma będzie miała możliwość zawarcia maksymalnie trzech kontraktów czasowych, natomiast podpisanie czwartego lub kontynuowanie pracy po przekroczeniu 33-miesięcznego limitu będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.
Istotny problem stanowi niejednoznaczność nowych przepisów. Może on skutkować przekroczeniem określonego limitu i przekształceniem istniejących umów terminowych na umowy na czas nieokreślony. Szczególnie ważne w tym zakresie powinny być przepisy przejściowe. Niestety one również nie wskazują wprost, czy w przypadku umów zawartych od 22 lutego do 33-miesięcznego limitu należy wliczać zatrudnienie sprzed tej daty.